Szavazások

Ön milyen gyakran alkalmaz Hostesst?
 

Belépés


A PORTÁL HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

 

A top-hostess.hu weboldalt Poór Lajos magánszemély, ingyenesen, bármi féle ellenszolgáltatás igénylése nélkül, kedvtelésből (továbbiakban Üzemeltető) üzemelteti.

 

A "Regisztráció" alkalmával Ön (továbbiakban Felhasználó) az alábbi feltételeket és tudnivalókat fogadja el.

 

Az Üzemeltető - a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog alapján - a Felhasználó adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál, adatátviteli és tárolási módszernél szem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Személyes adat minden olyan adat, amely alapján a Felhasználó közvetve, vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

A regisztrációs folyamat a regisztrációs íven történő valós adatok megadásával, megfelelő és hiánytalan kitöltésével kezdődik.

A portálon való regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó adatait az Üzemeltető az adatbázisában rögzítse, azokat kezelje. Az Üzemeltető a felhasználó által megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek azokat nem adja át. Az Üzemeltető a felhasználó e-mail címét felhasználva a felhasználóval közvetlen megkeresés módszerével reklámot (pl. hírlevelet) közöl. A felhasználó az előbb írt közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közléshez a portálon való regisztrációval kifejezetten hozzájárul.

A felhasználó kijelenti, hogy a fent írt adatkezelés, adatfelhasználás, közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közlés vonatkozásában a portálon való regisztráció által adott kifejezett és egyértelmű hozzájárulása önkéntes, valamint a hozzájárulását a megfelelő tájékoztatás, információk birtokában adja meg.

A felhasználó tudomással bír arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül az Üzemeltető -vel írásban közölve visszavonhatja, mely esetben a felhasználó adatai törlésre kerülnek és a felhasználó részére közvetlen megkeresés módszerével reklám nem kerül közlésre.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (a továbbiakban Személyes Adatok), amelyeket az Üzemeltető elektronikus álláskereső adatbázisában (továbbiakban Adatbázis) elhelyez, az Üzemeltető feldolgozza (beleértve többek között azok összegyűjtését, tárolását, rendezését, őrzését, lekérdezését, kivonatolását, összevonását, használatát, lezárását és törlését), és azt nem adja ki harmadik személyeknek.

A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott Személyes Adatok a valóságnak megfelelnek, és a jelenlegi, aktuális állapotot mutatják, továbbá nem tartalmaznak semmiféle félrevezető információt végzettségére, szakmai tapasztalataira vagy személyes tulajdonságaira vonatkozólag. Tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az Üzemeltető vagy harmadik személyek az általa megadott Személyes Adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiánytalansága miatt szenvednek el. Tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget azon esetleges károkért, amelyek a Személyes Adatok pontatlansága miatt, vagy valótlan voltából kifolyólag keletkeztek.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Személyes Adatoknak az Adatbázisban történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az Adatbázissal kapcsolatosan, azonban jogában áll az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatokat módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az Adatfelhasználókkal nem áll semmilyen képviselői, ügynöki vagy meghatalmazotti jogviszonyban, így nem felelős semmilyen kárért, amely a Felhasználót a szolgáltatásán keresztül vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy Adatfelhasználóval munkaszerződést köt a Felhasználó, azt az Üzemeltető közvetítői szerepvállalása nélkül teszi, és a nem tartozik felelősséggel semmilyen, az Adatfelhasználó által a Felhasználónak tett ígéretért, sem pedig a szóban forgó munkaszerződés feltételeinek betartásáért.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy azzal, hogy a Személyes Adatokat az Adatbázisba beilleszti, az Üzemeltető nem vállal kötelezettséget arra, hogy számára állást vagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosítson.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a Személyes Adatoknak az Adatfelhasználók által történő semmiféle olyan felhasználásáért, amely ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal és/vagy az általa adott hozzájárulással. Az Üzemeltető nem felelős annak biztosításáért, hogy az Adatfelhasználók a Személyes Adatokat bizalmasan kezelik.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető e-mail címére küldött levelében tájékoztassa a regisztráció során pontosított, az önéletrajzában szereplő adatainak megfelelő állásajánlatokról.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető személyes adatait a regisztrálás során használt adatbázistól eltérően más, az Üzemeltető által működtetett adatbázisába mozgathatja.

Az Üzemeltető és a Felhasználó között a Jelen Szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:

ha a Felhasználó regisztrációjának törlését kéri;

ha az Üzemeltető okkal feltételezi, vagy a Felhasználó által az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatokból egyértelműen kitűnik, hogy az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatok valótlanságot tartalmaznak, vagy ellentétben állnak a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal;

ha a Felhasználó hat hónapot meghaladó időtartamig nem lép be a Szolgáltatásba (ebben az esetben az Üzemeltető a Felhasználó regisztrációját törli, valamennyi a profiljához tartozó adattal együtt);

a Felhasználó halálával;

a Szolgáltatás megszűnésével;

új Felhasználási szabályzat érvénybe lépésével.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot jelen szabályzat külön indoklás és értesítés nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására is.

Jelen szabályzatra a Magyar Köztársaság joga az irányadó. A Felek a jelen megállapodásból fakadó jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Pesti Központi kerületi bíróság illetékességét kötik ki.